Shiatsu Preise

Shiatsu Massage 50 Minuten: € 55,-
Shiatsu Massage 60 Minuten: € 65,-

Shiatsu Massage 5er Block je 60 Min.: € 300,-
Shiatsu Massage 10er Block je 60 Min.: € 575,-

SHIATSUTERMIN ANFRAGEN