Shiatsu Preise

Shiatsu Massage 30 Minuten: € 39,-
Shiatsu Massage 60 Minuten: € 68,-
Shiatsu Massage 90 Minuten: € 98,-

 

Shiatsu Massage 5er Block je 60 Min.: € 320,-
Shiatsu Massage 10er Block je 60 Min.: € 612,-

SHIATSUTERMIN ANFRAGEN